P??rov?? terapie

Informace o psychoanalyticky orientovan?? p??rov?? psychoterapii

O INSTITUTU PSYCHOANALYTICKE PSYCHOTERAPIE - IPPART -

V m??n??c??m se sv??t?? proch??zej?? prom??nou i ve??ker?? vztahy, mezi nimi pak emo??n?? rozm??r mezilidsk??ch vztah?? zvl??????. Prom??nou proch??z?? i ka??d?? jednotliv?? partnersk?? vztah, do jist?? m??ry v rozsahu, kter?? odpov??d?? stupni a rychlosti, v n???? proch??z?? prom??nou ka??d?? z jeho ????astn??k??. Prom??na a v??voj neznamenaj?? zdaleka v??dy jen harmonick?? r??st a zr??n?? sm??rem k vy?????? kvalit??. Obvykle nep??edv??dateln??m v??sledkem v??as nesnadno pozorovateln??ch zak??iven?? v??voje m????e b??t jeho p??ed??asn?? uzav??en?? a v??ce ??i m??n?? bolestiv?? ukon??en?? vztahu sam??ho. Prevenc?? takov??ho vy??st??n??, p?????? o zdrav?? v??voj i podporou optim??ln??ho ??e??en?? nejen mezn?? krize se zab??v?? p??edev????m p??rov?? a rodinn?? poradenstv??, p????padn?? psychoterapie v rozmanit??ch podob??ch. Specifickou variantou, kter?? d??sledn?? i citliv?? respektuje subjektivn?? zku??enost sv??ch klient??, je P??ROV?? A RODINN?? PSYCHOANALYTICKY ORIENTOVAN?? TERAPIE.

P??rov?? (a rodinn??) psychoanalyticky orientovan?? terapie je na rozd??l od tradi??n??ch poradensk??ch p????stup?? charakterizov??na nedirektivnost??, zam????en??m na podporu partnersk??ho p??ru ??i rodiny a rozv??jen??m jejich vlastn??ch schopnost?? ??e??it vztahov?? probl??my. Terapi?? nerozum??me podle tradice pouze l????bu choroby resp. poruchy, ale v psychologick??m kontextu i vylad??n?? aktu??ln??ho stavu bez ohledu na kontinuum zdrav?? a nemoci. Toto vyla??ov??n?? nech??peme jako soubor n??vod?? a doporu??en??, jak m?? dosp??l?? ??lov??k nebo partnersk?? p??r jednat nebo dokonce c??tit a pro????vat, ale jako objevov??n?? rezerv, jimi?? ka??d?? ??lov??k i vztah disponuj?? a jako jejich zp????stupn??n?? odstran??n??m vnit??n??ch p??ek????ek, kter?? jejich vyu??it?? br??n??. Tento p????stup reprezentuje INSTITUT PSYCHOANALYTICK?? P??ROV?? A RODINN?? TERAPIE (IPPART).

Institut psychoanalytick?? p??rov?? a rodinn?? terapie sdru??uje profesion??ly s mnohaletou poradenskou, terapeutickou i klinickou zku??enost?? a psychoanalytick??m v??cvikem i d??ledobou priv??tn?? prax??. V akreditovan??ch kurzech a semin??rn??ch i supervizn??ch cyklech poskytuje postgradu??ln?? vzd??l??n?? koleg??m orientovan??m na danou problematiku. Garantuje jejich kompetenci. a odbornou ??rove?? pr??ce s klientelou i dal???? vzd??l??vac?? a populariza??n?? ??innosti pro z??jemce z ??ir???? ve??ejnosti. Bezprost??edn?? nebo prost??ednictv??m extern??ch spolupracovn??k??, kte???? pro??li jeho v??cvikem, poskytuje ??irok??mu okruhu klient?? individu??ln?? specifikovan?? SLU??BY.

AKTUALNI CLANKY

27.11.2003

Kurz psychoanalytick?? p??rov?? a rodinn?? terapie - Kurzy Zde naleznete informace o po????dan??ch kurzech.

Cel?? p????sp??vek
.: poslal viktor teichman 27.11.2003, 0:57:00, Koment????e (1)

26.11.2003

O institutu IPPART - Institut IPPART V tomto ??l??nku naleznete z??kladn?? informace o institutu IPPART .

Cel?? p????sp??vek
.: poslal viktor teichman 26.11.2003, 23:57:00, Koment????e (0)

24.11.2003

Psychoanalytick?? p??rov?? a rodinn?? terapie - P??rov?? terapie Zde naleznete vymezen?? a specifika psychoanalytick?? p??rov?? terapie

Cel?? p????sp??vek
.: poslal viktor teichman 24.11.2003, 0:34:00, Koment????e (0)

__________________________________________________________
Nev??hejte n??s kdykoliv kontaktovat s Va????m koment????em ??i dotazem: